Statuten

Versie: 24/11/2012 - Aangepast na algemene vergadering van 19.02.2017

Titel I: Omschrijving van de vereniging

Artikel 1

De naam van de vereniging luidt ‘Projectkoor Chantage’

Artikel 2

De vereniging werd opgericht op zaterdag 24 november 2012 voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De vereniging is gevestigd te Lange Veldstraat 10 8600 Diksmuide, waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht.

Artikel 4

4.1 Het doel van de vereniging is het samenbrengen en vormen van vrijwilligers om als koor op te treden en concerten te organiseren voor een breed publiek.
Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

4.2 Het is de vereniging toegelaten om activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen, zoals:

 • Het huren van infrastructuur en materiaal voor repetities/optredens
 • Het aantrekken van sponsors
 • Het verkopen van advertentieruimte in programmaboekjes
 • Het aantrekken van muzikanten voor het begeleiden van concerten en/of repetities
 • Investeren in promotie van de vereniging of haar optredens
 • Het organiseren van repetities
 • Het organiseren van teambuilding-activiteiten
 • Het organiseren van initiatieven om, eventueel met hulp van externe vrijwilligers, geld in te zamelen voor de vereniging.

Zij kan in deze zin ook op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, doch slechts voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel.

Zij heeft geen BTW-nummer.

 

Titel II: Leden

Artikel 5

De vereniging telt bij oprichting minstens 3 leden.
De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood.
Indien het aantal leden daalt tot minder dan 3, wordt de vereniging ontbonden.

Artikel 6

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

Artikel 7

De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden

De nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Om in aanmerking te kunnen komen voor lidmaatschap moet het lid slagen voor een auditie. De beoordeling van deze auditie gebeurt door de artistiek verantwoordelijke (artikel 11). Het bestuur beslist volgens de bepalingen van artikel 13.4 tot het organiseren van audities.

De inhoud van de auditieopdracht wordt door het bestuur goedgekeurd volgens de bepalingen van artikel 13.4

Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging. De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap verbindt ieder lid zich tot geheimhouding van de financiële gegevens van de vereniging.

Artikel 8

De leden zijn verplicht om jaarlijks een informatieformulier in te vullen met hun contactgegevens. Dit informatieformulier wordt hen bezorgd door de verantwoordelijke ledensecretariaat (artikel 11)

Iedere wijziging van adres, telefoonnummer of E-mailadres moet meegedeeld worden aan de vereniging. Dat kan mondeling via de ledensecretaris of via brief gericht aan het adres van de vereniging zoals bepaald in artikel 3.

Artikel 9

9.1. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt maximaal 50 EUR per jaar. Door het betalen van de bijdrage bewijst men tevens zijn lidmaatschap.

9.2.  Leden van het bestuur zijn vrijgesteld van het betalen van de bijdrage. Echter, zij kunnen er vrijwillig voor kiezen om de bijdrage toch te storten.

Artikel 10

10.1. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.

10.2.  Het bestuur kan beslissen om een lid uit te sluiten. Dit kan enkel met unanimiteit van stemmen op een bestuursvergadering waarop alle bestuurders aanwezig zijn. De beslissing tot uitsluiting moet niet gemotiveerd worden.

De beslissing tot uitsluiting wordt per gewone brief meegedeeld aan het lid. Deze brief wordt ondertekend door alle bestuurders.

Titel II: Bestuur

Artikel 11

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 5 personen, die lid zijn van de vereniging.

De bestuurders duiden onder elkaar minstens volgende functies aan:

 • een secretaris
 • een penningmeester
 • een artistiek verantwoordelijke
 • een verantwoordelijke ledensecretariaat

Artikel 12

De bestuurders worden voor onbepaalde duur door de Algemene Vergadering benoemd. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen en zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering volgens de regels in artikel 20.2.

Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door artikel 11 moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting hiervan kunnen de overgebleven bestuurders een nieuwe bestuurder kiezen.

Indien het aantal bestuurders door afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door artikel 11 moet de Algemene vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

Artikel 13

13.1 Het bestuur vergadert op bijeenroeping door de secretaris. De secretaris is gehouden om het bestuur bijeen te roepen:

 • Minstens 4 maal per jaar
 • Op verzoek van één van de bestuurders

13.2 De vergadering wordt voorgezeten door de penningmeester of secretaris.

13.3 Het bestuur kan slechts beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.

13.4 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders.

13.5 Van elke vergadering van het bestuur worden notulen opgemaakt door de secretaris.

De uittreksels van deze notulen die moeten worden overgelegd aan derden, waaronder de bank, worden geldig ondertekend door 2 bestuurders.

Artikel 14

14.1 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door tenminste 5 bestuurders.

14.2 Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter overdragen aan één of meer bestuurders. De beslissing tot het geven van een volmacht kan slechts genomen worden bij unanimiteit op een bestuursvergadering waarop alle bestuurders aanwezig zijn. De beslissing wordt bekend gemaakt aan derden door de handtekening van alle bestuurders.

14.3 Indien een bestuurder volmachtdrager is, mag deze niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over de intrekking van zijn volmacht. De beslissing tot intrekken van een volmacht wordt genomen bij gewone meerderheid. De beslissing wordt bekendgemaakt aan derden door de handtekening van alle overige bestuurders (andere dan de persoon wiens volmacht werd ingetrokken).

Artikel 15

Het bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden overeenkomstig artikel 17.

Titel IV: Algemene vergadering

Artikel 16

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de leden van het bestuur. Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.

Artikel 17

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

 • Benoemen en afzetten van bestuurders (art 20.2)
 • Goedkeuren van begroting en rekeningen
 • Wijziging van de statuten (art 20.3)
 • Wijziging van het doel van de vereniging (art 20.4)
 • Ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming van het vermogen (art 20.5)
 • Koop op afbetaling, of lening of krediet (art 20.6)

Artikel 18

18.1 De Algemene Vergadering wordt minstens één maal per jaar bijeengeroepen.

18.2 Bijkomend kan de Algemene vergadering bijeengeroepen worden wanneer tenminste 2 bestuursleden of tenminste 1/3  van de leden hierom verzoeken.

18.3 De oproepingen tot de Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de secretaris van het bestuur of door 2 bestuurders of door 1/3 van de leden.

18.4 De agenda van de algemene vergadering wordt bepaald door de partij die de vergadering bijeenroept: hetzij het bestuur (volgens de regels van artikel 13.4), hetzij 1/3 van de leden, hetzij 2 of meer bestuurders.

18.5 Elk lid ontvangt minstens 14 dagen voor de vergadering een E-mail van de secretaris van het bestuur. Dit bericht wordt verstuurd op het mailadres dat gekend is bij het ledensecretariaat (zie artikel 8) Dit bericht geldt als uitnodiging voor de Algemene Vergadering. De uitnodiging moet de plaats, de dag en het uur van de vergadering vermelden. Elk onderwerp dat tijdens deze Algemene Vergadering behandeld zal worden moet in de uitnodiging vermeld staan, zoniet kan het niet worden behandeld.

Artikel 19

Van elke Algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend zijn door minstens 2 bestuurders.

De uittreksels die moeten worden overgelegd aan derden worden op dezelfde wijze ondertekend, of door de meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 20

20.1 De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

20.2 De Algemene vergadering benoemt  en ontslaat de bestuurders overeenkomstig art 20.1.

Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn afzetting. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.

Na de afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder, dit is verplicht indien er door de afzetting slechts 2 bestuurders overblijven.

Tot staving van de afzetting van een bestuurder en/of de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt een uittreksel van uit de notulen van de Algemene Vergadering overhandigd aan belanghebbende derden. Dit uittreksel wordt ondertekend overeenkomstig artikel 19.

20.3 Tot wijziging van deze statuten kan slechts besloten worden indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.

Voor de bekendmaking van de beslissing aan derden moeten alle bestuurders tekenen.

20.4 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van alle leden worden besloten.

20.5 Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen conform artikel 6 gelden de regels zoals beschreven in artikel 20.4

20.6 Elke beslissing tot het sluiten van overeenkomsten inzake koop op afbetaling, of lening of krediet moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering overeenkomstig de regels beschreven in artikel 20.1

Titel V: Problemen binnen de vereniging

Artikel 21

Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in het gedrang komt, kan een blokkering van de bankrekeningen voor verdere verrichtingen gevraagd worden door drie bestuurders gezamenlijk.

Een lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan individueel niet de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de bankrekeningen te blokkeren. In dat geval wordt een uittreksel uit de notulen van de vergadering aan de bank overhandigd overeenkomstig artikel 20.2

Voor de deblokkering van de bankrekeningen moeten alle bestuurders samen optreden, tenzij een beslissing van de Algemene Vergadering of een rechterlijke beslissing wordt voorgelegd.

Alsdus opgemaakt in 5 exemplaren waarvan één exemplaar voor elke partij, en aangenomen met éénparigheid van stemmen te Diksmuide op zaterdag 24 november 2012.